window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PBW965JXTT');

Terug naar kantoor

tijd voor hospitality

Van ontmoeten naar ont-moeten

Tijdens de persconferentie van 24 januari deed Mark Rutte een prachtige uitspraak over het belang van hospitality in Nederland: “Wij kiezen voor het randje, maar Nederland heeft jullie gemist”, zo doelde hij op de sluiting van de horeca, schouwburgen en theaters en andere uitgaansgelegenheden. Maar ook het kantoor zit al 2 jaar lang op slot. Cateraars en andere facilitaire dienstverleners voelen iedere dag de pijn van het 'thuiswerkadvies'. Maar dat gaat veranderen. De heropening van Nederland is bijna een feit.

terug naar overzicht

Ik geloof dat hospitality, of gastvrijheid, de motor is van onze diensteneconomie. De afgelopen 10 jaar ben ik bij veel organisatie betrokken geweest om de hospitality-ervaring te verbeteren. Het verbeteren van gastvrijheid is geen kunstje, maar hard werken. Maar het goede nieuws is dat de waarde van jouw bedrijf voor medewerkers en gasten stijgt. Denk je aan winst? Wel 22%!

“Het verbeteren van gastvrijheid is geen kunstje, maar hard werken.”

Laten we eerst even terug naar de realiteit van vandaag. Bedrijven vinden hun bestaansreden opnieuw uit. In de wereld van het hybride werken denken we na over de faciliteiten die het samenwerken op kantoor verbetert. We bouwen clubhuizen, game-rooms, barista-cafés, workshop-ateliers,  inspiratiekamers en hang-outs. Dat is een goede zaak, maar naast deze marketing-creatie ontbreekt een belangrijk puzzelstuk. Hoe zorgen we dat we contact maken met elkaar? Hoe organiseer je dat de energie tussen mensen weer gaat stromen? En als dat gebeurt, staat de ervaring van de ontmoeting van medewerkers en gasten dan in verbinding met de missie, visie en kernwaarden?

Hoe zorg je dat de energie tussen mensen weer gaat stromen?

Vanaf 25 februari gaan de kantoren in Nederland verder open. Het thuiswerkadvies vervalt. Lange files naar kantoor vormen vast en zeker weer het dagelijkse beeld in de spits. Best gek dat we zo massaal terugvallen in oud gedrag. Of niet?

In een periode waarin alle verbindingen tussen mensen, organisaties en klanten (gasten) vervagen, ontstaat behoefte aan oprechte verbindingen en zingeving. Los van praktische onmogelijkheden voor het werken aan de keukentafel, is er weer behoefte aan fysiek ontmoeten.

Dat ontmoeten van elkaar is het moment dat er interactie ontstaat. Dat mensen écht de tijd en ruimte nemen om er voor elkaar te zijn. Het maken van ontmoetingen gebeurt doordat de omgeving daartoe uitnodigt, maar vooral ook omdat de communicatieboodschappen die een bedrijf zendt worden versterkt door het gedrag  van mensen. In ontmoeten zit een belangrijke boodschap.

“Ontmoeten is ook Ont-Moeten”

Terug naar kantoor betekent ook: ont-moeten. Het gevoel hebben dat niet alles moet. Onze gejaagde levensstijl, ons perfectionisme, onze drang naar meer en sneller zorgt ervoor dat we niet altijd ‘aan’ staan in het moment. Als je zorgt dat medewerkers en gasten naast ruimte ook tijd krijgen, dan leg je een fundering voor hospitality als uithangbord van de organisatie.

Een aantal tips:

Als eerste: wees je als organisatie bewust dat collega’s, na de lange corona-crisis, niet van de een op de andere dag wennen aan het ‘nieuwe’ ritme van kantoor.

Daarnaast kun je als MT van de organisatie een belangrijke bijdrage leveren door de collega’s opnieuw welkom te heten. Zie het als een introductiedag in de eerste werkweek. Neem collega’s mee langs de nieuwe manier van werken en maak ze bewust dat het op kantoor draait om het ontmoeten van elkaar.

Als derde zorg je ervoor dat er een kleine attentie klaar ligt. Regel ook goede koffie en verse thee en zorg dat collega’s ook met elkaar tijd nemen om samen een kop koffie te drinken.

En als laatste ga meer dan voorheen in gesprek over de (on)mogelijkheden van het werken op kantoor en op afstand. Zorg samen voor oplossingen voor de nieuwe manier van werken en maak afspraken over aanwezigheid op kantoor en werken op afstand. Vraag of er thuis hulp en tijd nodig is om te wennen aan de veranderingen.

Als de collega’s zich gewaardeerd en thuis op het werk voelen, dan ontstaat er vanzelf ruimte voor nieuw gedrag, begrip en draagt dat bij aan de werkrelatie tussen jouw medewerkers, maar ook tussen jouw medewerkers en de klant. Zij zullen met trots vertellen waarom het zo leuk is om voor jouw organisatie te werken.

Veel geluk met de nieuwe werkplek! Maar het waard.

Frank & Gastvrij begeleidt organisaties vanuit hospitality design. Dit is een vaste aanpak om hospitality vanuit de purpose, missie en visie naar strategie en uitvoering te brengen. Het verbeteren van hospitality begint altijd met een kennismaking en een organisatiescan om een beeld te krijgen welke kansen er zijn en wat er moet gebeiren. Het doel van hospitality design is dat alles wat je zintuigelijk waarneemt in lijn staat met de strategie en de kernwaarden van de organisatie. De medewerkers en gasten ervaren daardoor toegevoegde waarde. Dit wordt vastgelegd in een hospitality concept dat als basis dient voor het optimaliseren van de dienstverlening en een bijdrage levert aan (werk)geluk.

 Meer weten? Neem dan contact op.

sluit

Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 78536901 BTW:186686572B01

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Frank & Gastvrij, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Offertes & aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn geldig voor een termijn van 30 dagen, tenzij een afwijkende aanvaardingstermijn is gesteld.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

Artikel 3. Uitvoering

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

Artikel 4. Betaling & Incasso

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren en/of automatisch te incasseren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 3. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 6. Onderzoek, reclames, koop op afstand en ontbinding

 1. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.
 3. In geval van koop op afstand zoals gedefinieerd in artikel 46a sub b. boek 7 burgerlijk wetboek heeft de Opdrachtgever gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak het recht de koop, zonder opgave van redenen, te ontbinden.
 4. De Opdrachtgever heeft geen recht de koop te ontbinden als de te leveren zaken tot stand zijn gebracht overeenkomstig zijn specificaties, wensen of aanwijzingen. Zaken die in ieder geval overeenkomstig specificaties van de Opdrachtgever tot stand komen zijn het gastvrijheidsconcept.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.