window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PBW965JXTT');

wij houden van inspiratie

onze blogs

Wij vinden het gaaf om kennis te delen en organisaties en mensen te inspireren. Onze blogs en inspiratie gaan over thema’s als organisatieontwikkeling op het gebied van purpose, waarde proposities, werkgeluk, leiderschap, bevlogen medewerkers en loyale klanten. De blogs maken we zelf, of we delen blogs die ons inspireren. 

terug naar overzicht

WOW, wat zie jij er stralend uit!

 

1 maart: de Nationale Complimentendag

Het geven en ontvangen van complimenten zorgt voor een gelukkig gevoel. Ook zorgt het voor verbindingen tussen mensen, zodat relaties persoonlijker en plezieriger worden. Juist die verbindingen vormen de kern van onze purpose.

Volgens het Nationaal Waarderingsonderzoek (Direct Search) krijgen 66% van de werknemers te weinig waardering van collega’s en leidinggevenden. En dat heeft gevolgen: teleurstelling (50%), onzekerheid (35%), onverschilligheid (23%), frustratie (21%) of zelfs verdriet (17%). Tijdens de Nationale Complimentendag staan we hierbij stil. Want gebrek aan erkenning en waardering is de belangrijkste reden dat werknemers gedemotiveerd raken en ontslag nemen.

Uit het Nationaal Waarderingsonderzoek blijkt ook dat 90% van de Nederlanders een goed gevoel ervaren wanneer ze waardering uitspreken naar een ander. En dat we ons blij en zelfverzekerder voelen wanneer we een compliment krijgen. Ook op de werkvloer zijn de effecten van meer complimenten merkbaar: het leidt namelijk tot verhoogd werkplezier en meer collegialiteit. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van werk en de prestaties, en draagt bij aan het verminderen van ziekteverzuim. 

Er zijn in de basis 3 reacties als mensen een compliment ontvangen: 1. direct een compliment terug geven, 2. het compliment afzwakken of 3. blozen en wegkijken. 

Het is best bijzonder dat we ons vaak ongemakkelijk voelen als we een compliment ontvangen. Maar in onze maatschappij zijn we niet gewend om daar goed op te reageren. Toch is het krijgen van een compliment een waardering voor wie je bent en erkenning dat je er als mens toe doet. Dit is een belangrijke basis voor het ervaren van geluk.

 

“Eigenlijk is er maar 1 goede reactie op een compliment dat je krijgt en dat is: DANK JE WEL!.”

Het mooie is dat er kansen genoeg zijn om dankjewel te zeggen. We maken de hele dag goede daden mee en we ervaren de positiviteit van anderen. Hoe gaaf is het om spontaan je blijk van waardering te geven voor een positieve ervaring? Natuurlijk wordt het extra gewaardeerd als je er werk van maakt, maar een vriendelijke lach als iemand iets goed of positiefs bij jou of een ander doet, geeft al een goed gevoel bij jezelf en een super goed gevoel bij de ander. In de basis hebben wij allemaal erkenning en vertrouwen nodig om te kunnen groeien in ons geluk. Het zorgt ervoor dat we vleugels krijgen.

Een paar tips voor het geven:

1 Wees oprecht in het geven van een compliment! Welgemeend en recht uit je hart. Als je een ander wil laten stralen, geef dan oprechte complimenten. Wees er gul mee (je kunt het niet snel overdrijven). Een complimentje kan gaan over hoe iemand eruit ziet of als iemand iets goed doet of een blijk van waardering zonder dat de ander het verwacht, of iemand die je voorrang geeft in het verkeer of als je ziet dat iemand iets doet voor een ander. Laat weten dat je het waardeert.

 2 Een beetje extra moeite wordt enorm gewaardeerd. Natuurlijk is een gesproken of geschreven compliment super. Maar ook een bloemetje, iemand zijn lievelingschocolade, een kaartje of een kort filmpje waarin je de ander een blijvende herinnering geeft aan zijn positieve bijdrage.

 3 Zorg ervoor dat iemand het compliment kan ontvangen. Als iemand te druk is of teveel aan zijn hoofd heeft, dan kan het voor onze hersenen lastig zijn om plek vrij te maken voor het compliment. Help iemand door een compliment te geven op een moment dat het echt binnen kan komen.

 4 Maak geen excuses, maar bedank de ander. Dit is voor de echte omdenkers onder ons. Zeg niet “sorry dat ik zo laat ben”, maar dank je wel dat je op me hebt gewacht. Of zeg niet “sorry, dat ik zo zeur, “maar dank je wel dat je naar me luistert”. En stop met zeggen: “sorry! Dat ben ik vergeten, je zegt gewoon: dank je wel dat je me daar aan herinnert.” 

Sorry zeggen gaat over jou en daarmee vergeet je dat er iemand te complimenteren die vanuit respect naar jou iets heeft gedaan om jou te accepteren voor wie je bent.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Een paar tips voor het ontvangen:

1 De belangrijkste: zeg DANKJEWEL! Iemand geeft je een boost en bezorgt je een goed gevoel. Bedank daarvoor.

2 Vraag door over het compliment. Dat klinkt misschien een beetje als vissen naar nog meer complimenten, maar vraag eens wat iemand voor een gevoel kreeg en wat de ander er precies goed aan vind. Je kunt leren van je sterke kanten en wat je goed doet, Daar groei je van.

 3 Oefen met het ontvangen van complimenten. Kijk welke reactie het beste bij jou past. Sta stil bij het feit dat iemand iets positiefs over jou zegt en oefen om bewuster te worden van jouw reactie.

 4 Geef een compliment terug. Wat je aandacht geeft groeit. Dus krijg je een compliment, dan is dat een mooie stap om iets goeds en positiefs over de ander te zeggen.

Tot slot zijn er veel mensen die jou inspireren om positief in het leven te staan. Nelson Mandela is zo’n held. Over complimenten zei hij:

“Als ik iets goed zie geef ik een compliment, als ik iets fout zie, dan bied ik hulp aan.”

Dat is een prachtige manier om met complimenten om te gaan. Geniet van een mooie Complimentendag. Laat de complimenten maar stromen en binnenkomen!

sluit

Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 78536901 BTW:186686572B01

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Frank & Gastvrij, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Offertes & aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn geldig voor een termijn van 30 dagen, tenzij een afwijkende aanvaardingstermijn is gesteld.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

Artikel 3. Uitvoering

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

Artikel 4. Betaling & Incasso

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren en/of automatisch te incasseren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 3. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 6. Onderzoek, reclames, koop op afstand en ontbinding

 1. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.
 3. In geval van koop op afstand zoals gedefinieerd in artikel 46a sub b. boek 7 burgerlijk wetboek heeft de Opdrachtgever gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak het recht de koop, zonder opgave van redenen, te ontbinden.
 4. De Opdrachtgever heeft geen recht de koop te ontbinden als de te leveren zaken tot stand zijn gebracht overeenkomstig zijn specificaties, wensen of aanwijzingen. Zaken die in ieder geval overeenkomstig specificaties van de Opdrachtgever tot stand komen zijn het gastvrijheidsconcept.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.